تغییر زبان جستجو

سبزه/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : عبدالله الفت
  • خواننده : پروین
  • در مقام ماهور