تغییر زبان جستجو

پر رنگین/ لشگری، جواد

  • آهنگ : بزرگ لشگری
  • شعر : کریم فکور
  • خواننده : الهه
  • در مایه دشتی