تغییر زبان جستجو

فتنه/ افتخاری/ لشگری،جواد

  • آهنگ : برادران لشگری
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان