تغییر زبان جستجو

سرنوشت گل/ لشگری

  • آهنگ : بزرگ لشگری
  • شعر : شاه زیدی
  • در مایه دشتی