تغییر زبان جستجو

ساغر بلورین/ پروین/خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : دکتر نیرسینا
  • خواننده : پروین
  • در مقام ماهور