تغییر زبان جستجو

زلف سرکج/شیدا،علی اکبر /شجریان،همایون

این تصنیف توسط خوانندگان دیگر نظیر مرضیه و سالار عقیلی نیز خوانده شده است.