تغییر زبان جستجو

رباعیات خیام

آهنگ : ابراهیم منصوری

شعر : خیام

خواننده : محمدرضا شجریان

اجرا در مقام چهارگاه