تغییر زبان جستجو

دیوار جدائی/ شاپوری، عباس

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : عبدالله الفت
  • خواننده : الهه
  • در مقام شور