تغییر زبان جستجو

ای نازنین/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : پروین
  • در مایه اصفهان