تغییر زبان جستجو
A drawing of a floral design with arabic writing.

دستگاه شور

  • این دستگاه یکی از هفت دستگاه در موسیقی سنتی ایرانی است. شور محبوب‌ترین نغمه در میان ایرانیان است. این دستگاه به عنوان مادر دستگاه‌های ایرانی شناخته شده است. حتی اگر یک فرد که در مورد موسیقی نمی‌داند، ترانه‌ای را زیر لب زمزمه کند، آن چه که زمزمه کرده است در دستگاه شور بوده است. این دستگاه گوشه‌های بسیاری دارد.