تغییر زبان جستجو
A colorful floral design with arabic writing on it.

دستگاه راست پنجگاه

  • موسیقی‌دان‌ها دستگاه راست پنجگاه را کمتر از سایر دستگاه‌ها اجرا می‌کنند. برخی موسیقی‌دان‌ها بر این باورند که این دستگاه برای آموزش به وجود آمده است. راست پنجگاه ترکیبی از دیگر مقام‌های ایرانی است. در نتیجه، یک موسیقی‌دان می‌تواند تمامی احساساتی را که دستگاه‌های دیگر به وجود می‌آورند با دستگاه راست پنجگاه ایجاد کند. راست پنجگاه یک آواز کامل است زیرا تمامی ویژگی‌ها و کیفیت‌های دیگر آوازهای موسیقی سنتی ایران را دارد.