تغییر زبان جستجو
A white instrument with arabic writing on it.

تعریف کلی آوازها و دستگاههای موسیقی اصیل(سنتی )

  • این که چرا برخی مجموعه‌ها گوشه‌ها را در ردیف دستگاه نام می‌دهند و برخی را آواز می‌نامند، به‌طور مبسوط مورد بحث نبوده اما از جمله تفاوت‌های آوازها با دستگاه‌ها آن است که گسترهٔ صوتی آوازها محدودتر است.
  • اگر چه برخی از منابع، آوازها را در کنار دستگاه‌ها در ردیف آورده‌اند و گاه تعداد دستگاه‌ها را ۱۲ یا ۱۳ عدد ذکر کرده‌اند، اما طبقه‌بندی رایج ردیف شامل هفت دستگاه و پنج آواز است.