تغییر زبان جستجو
A black and white photo of an old city.

آواز بیات ترک

بیات تُرک که نام دیگر آن ” بیات زَند ” میباشد، یکی دیگر از آوازهای موسیقی ایرانی است که این بخش نیز زیرمجموعه ی دستگاه شور می باشد. طبق شواهد موجود، این آواز به ایل قشقایی باز میگردد و از آن منطقه به موسیقی ایرانی اضافه شده است.

این بخش از موسیقی بر پایه ی درجه ی سوم دستگاه شور است و از قطعات مشهور آن میتوان به صنما جفا رها کن اشاره کرد.