تغییر زبان جستجو
A bridge with the words " iran " written in it.

آواز بیات اصفهان

اصفهان که با نام بیات اصفهان نیز شناخته شده و به کار میرود، از جمله آوازهای مشهور ایرانی میباشد و گفته میشود این بخش از موسیقی ایرانی از شهر اصفهان گرفته شده و به همین دلیل آن را بیات اصفهان نامگذاری کرده اند. این بخش از موسیقی را میتوان زیرمجموعه ی دستگاه همایون دانست امّا برخی از موسیقی دانان معتقدند که اصفهان نیز جزء متعلّقات دستگاه شور میباشد.

از قطعات مشهور در این قسمت میتوان به قطعات آمد نوبهار، موسم گل، امشب شب مهتابه و بُردی از یادم اشاره کرد.