تغییر زبان جستجو
A man sitting on the ground in front of an orange sky.

آواز ابوعطا

دیگر آوازی که میتوان آن را زیرمجموعه ی دستگاه شور دانست، ابوعطا میباشد که بر پایه ی درجه ی دوم این دستگاه است. این بخش از موسیقی در دهه های پیشین بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت و امروزه تا حدودی کم رنگ تر شده است امّا همچنان قطعات مختلفی در این بخش تهیه و اجرا میشود.

تصانیف آتش دل و آمده ام که سر نَهم جزء شناخته شده ترین تصنیف های ایرانی در این بخش میباشند.