تغییر زبان جستجو

فروغ دیده/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : بیژن ترقی
  • در مقام شور