تغییر زبان جستجو

یک کلاغ و چل کلاغ/ شاپوری، عباس/پوران

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : عباس الفت
  • خواننده : پوران
  • در مقام شور