تغییر زبان جستجو

یار آشنا/خالدی، مهدی

  • آهنگساز : مهدی خالدی
  • شعر: خواجه شمس الدین حافظ شیرازی
  • در مایه اصفهان