تغییر زبان جستجو

یاد جوانی/ شاپوری، عباس

  • آهنگساز : عباس شاپوری
  • شعر : هوشنگ شهابی
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان