تغییر زبان جستجو

یادی از گذشته/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : تورج نگهبان
  • در مایه ی شوشتری