تغییر زبان جستجو

یادت می آید/ تجویدی ،علی/ دلکش

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون