تغییر زبان جستجو

گل پژمرده/ خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • در مقام چهارگاه
 
  • این آهنگ به مناسبت درگذشت شادروان داود پیرنیا ، یکی از بنیان گزاران برنامه های گل های جاویدان، ساخته شده است.