تغییر زبان جستجو

گل پژمرده/ خالدی، مهدی

 
  • این آهنگ به مناسبت درگذشت شادروان داود پیرنیا ، یکی از بنیان گزاران برنامه های گل های جاویدان، ساخته شده است.