تغییر زبان جستجو

چشم سحر/ شاپوری، عباس/مرضیه

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : رحیم معینی کرمانشاهی
  • خواننده :مرضیه
  • در مقام ماهور