تغییر زبان جستجو

پناهم ندادی/ یاحقی،پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : تورج نگهبان
  • اجرا در مقام چهارگاه