تغییر زبان جستجو

وعده ی وصال /خالقی،روح الله / استاد بنان

از اولین آثار روح الله خالقی است که به پیروی از استادش وزیری روی غزلی از قدما ساخته است