تغییر زبان جستجو

وعده ی وصال /خالقی،روح الله / استاد بنان

  • آهنگساز : روح الله خالقی
  • شعر : نزاری قهستانی
  • خواننده : بنان
  • در مقام شور
از اولین آثار روح الله خالقی است که به پیروی از استادش وزیری روی غزلی از قدما ساخته است