تغییر زبان جستجو

نیلوفر/ شاپوری، عباس/ مارتیک

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : اسماعیل نواب صفا
  • خواننده : مارتیک
  • در مایه اصفهان