تغییر زبان جستجو

نگار من/ پایور، فرامرز

  • آهنگ : فرامرز پایور
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • اجرا در مقام سه گاه