تغییر زبان جستجو

نغمه عشق/زرین پنجه،نصرالله

  • آهنگساز : نصرالله زرین پنجه 
  • شعر : فریدون توللی
  • در مایه اصفهان