تغییر زبان جستجو

موج آتش/ خرم، همایون/ مرضیه

  • آهنگ : همایون خرم
  • خواننده : مرضیه
  • شعر : بیژن ترقی
  • در مقام بیداد همایون