تغییر زبان جستجو

مهربان شو/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : بیژن ترقی
  • در مقام سه گاه