تغییر زبان جستجو

مشکل پسنده/ علی اکبر شیدا/ مرضیه

  • آهنگ و شعر : علی اکبر شیدا
  • خواننده : مرضیه
یکی از شاهکارهای علی اکبر شیدا