تغییر زبان جستجو

مست که هستی/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : پوران
  • در مایه دشتی