تغییر زبان جستجو

مستم کن خوابم کن/ خرم، همایون/ بانو پروین

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : پروین
  • در مایه اصفهان