تغییر زبان جستجو

مرغ سحر/شجریان، محمدرضا

  • آهنگ : مرتضی نی داوود
  • شعر : ملک الشعرا بهار
  • خواننده : استاد محمدرضا شجریان
  • در مقام ماهور