تغییر زبان جستجو

قناری/ شاپوری، عباس/ الهه

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : مصطفی جباریان
  • خواننده : الهه
  • در مایه افشاری