تغییر زبان جستجو

قایقران/ لشگری، جواد

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون