تغییر زبان جستجو

فریاد پشیمانی/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز : یاحقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : الهه
  • در مایه افشاری