تغییر زبان جستجو

عمر بی حاصل/لشگری، جواد/ دلکش

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون