تغییر زبان جستجو

عشق تو/ شاپوری، عباس/ پوران

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : پرویز خطیبی
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان