تغییر زبان جستجو

عاشقم/ شاپوری، عباس

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : ناصر رستگارنژاد
  • خواننده : پوران
  • در مقام چهارگاه