تغییر زبان جستجو

طلیعه بهار/یاحقی ،پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • اجرا در مقام ماهور