تغییر زبان جستجو

طاقتم ده/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • در بیداد همایون