تغییر زبان جستجو

صید مروارید/لشگری،جواد/آرین،سیمین

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : نظام فاطمی
  • خواننده : سیمین آرین
  • در مقام شور