تغییر زبان جستجو

صبرم عطا کن/ تجویدی، علی/ حمیرا

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : حمیرا
  • در مقام سه گاه