تغییر زبان جستجو

شکایت دل/ یاحقی، پرویز/ معتمدی، محمد

  • آهنگ : پرویز یا حقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : محمد معتمدی