تغییر زبان جستجو

شعله سرکش/ بدیعی، حبیب الله/ کاظمی، همایون

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : همایون کاظمی
  • در مقام شور