تغییر زبان جستجو

شرنگ زندگی/ محسنی، اکبر

  • آهنگ : اکبر محسنی
  • شعر : ایرج تیمورتاش
  • اجرا در مایه اصفهان