تغییر زبان جستجو

شد بهار/ لشگری، جواد/دلکش

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان