تغییر زبان جستجو

سوز و ساز/مرضیه/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • در مقام شور