تغییر زبان جستجو

سه تار و ستاره/ محسنی، اکبر

  • آهنگ : اکبر محسنی
  • شعر : کریم فکور
  • اجرا در مقام سه گاه